03 abril 2018

Comença la campanya de la declaració de la renda. Atenció abans d'aprovar-la!

Posted in Fiscal-Comptable

L’agència tributària cada vegada ens dona més facilitats per aprovar l’esborrany de la declaració de la renda. Però som conscients realment de les conseqüències que això comporta? Revisem correctament l’esborrany? És segur acudir a la administració pública perquè ens ajudin amb la declaració? Tots aquests interrogants els respon en Carlos Oltra responsable del departament fiscal de LUIS Gestoria.

 

23 Març 2018

El que ningú t'explica dels plans de pensions

Posted in Fiscal-Comptable

A hores d'ara, tots en major o menor mesura hem sentit o llegit que la guardiola de les pensions està passant pels seus pitjors moments. Comentaris com que el futur de les pensions públiques no està garantitzat estan a l'ordre del dia.

Arribats a aquest punt, ningú posa en dubte que l'estalvi personal es fa essencial per gaudir del nivell de vida desitjat en el moment de la jubilació, i és aquí quan des de pràcticament tots els sectors (tant públics com privats) aconsellen el contractar un pla de pensions, fomentant la contractació d'aquest tipus de productes com l'única i gran alternativa per complementar la nostra pensió.

S'assumeix en molts casos que aquest producte és l'única eina vàlida per aconseguir un estalvi a llarg termini, deixant de banda aspectes tan importants com saber si el perfil de l'inversor és l'adequat, si la seva situació fiscal fa necessària la contractació d'aquest producte, si necessitarà en un futur a curt o mitjà termini poder disposar de liquiditat, o si està disposat a assumir certs riscos en la seva inversió.

Hem de tenir molt clar que el principal objectiu és "ESTALVIAR" i que els plans de pensions no són l'única via per fer-ho i possiblement ni tan sols la millor opció.

Per aquest motiu és molt important conèixer quins són els tres aspectes clau que s'han de tenir en compte abans d'invertir en un pla de pensions:

 

12 Març 2018

Canvi de la base de cotització dels autònoms.

Posted in Laborals

Es pot canviar quatre cops a l'any

Amb efectes de l’ 1 de gener de 2018, per poder adequar les bases als ingressos percebuts s'amplia de dos a quatre els períodes en els quals els autònoms podran canviar en el mateix any la seva base de cotització, en funció del seu interès o dels seus ingressos.

El terminis per presentar les sol·licituds de canvi de bases , així como els efectes que es produiran són els següents:

Presentació de l’1 de gener al 31 de març, efectes a partir de l’1 d’abril.

Presentació de l’1 d’abril al 30 de juny, efectes a partir de l’1 de juliol.

Presentació de l’1 de juliol al 30 de setembre, efectes a partir de l’1 d’octubre.

Presentació de l’1 d’octubre al 31 de desembre, efectes a partir del 1 de gener de l’any següent.

 

07 Març 2018

DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER. MODEL 720.

Posted in Fiscal-Comptable

ABANS DEL 31 DE MARÇ.

La Llei 7/2012 estableix l'obligació de presentar una declaració informativa anual – model 720- comprensiva dels següents béns i drets situats a l'estranger:

• Comptes en entitats financeres situades a l'estranger. No existirà obligació d'informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l'apartat 2.d) no superin, conjuntament, els 50.000 euros, ni tampoc quan els saldos mitjos superin aquesta quantitat.

• Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l'estranger. No existirà obligació d'informar quan els valors, el valor liquidatiu, el valor de rescat i el valor de capitalització no superin, conjuntament, l'import de 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d'informar-se sobre tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes.

• Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger. No existirà obligació d'informar sobre cap immoble o dret sobre bé immoble quan els valors no superin, conjuntament, els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d'informar-se sobre tots els immobles i drets sobre béns immobles.

14 Febrer 2018

PAGAMENT FRACCIONAT DE L´IMPOST SOBRE SOCIETATS. MODEL 202

Posted in Fiscal-Comptable

El 28 de febrer data límit per canviar l’opció del pagament fraccionat

El subjecte passiu de l’Impost sobre Societats pot optar entre dues modalitats de pagament fraccionat.

  1. La primera -regla generaL- és la prevista en l'article 40.2 del Text Refós de la Llei de l'Impost de Societats (TRLIS): 18% de la quota íntegra de l’últim període impositiu vençut el primer dia natural dels mesos d’abril, octubre i desembre. Per aquells que tanquen l’exercici el 31 de desembre de cada any, es correspon amb la quota íntegra de l’última declaració presentada el mes de juliol anterior.
  2. La segona, prevista en l’article 40.3 de la Llei, és obligatòria per aquells contribuents amb una xifra de negoci superior a 6.000.000 euros els 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu i és voluntària per aquelles entitats que ho hagin sol·licitat, i consisteix en el 18% per entitats amb xifra de negoci inferior a 10.000.000 euros o del 24% per entitats amb xifra de negoci superior a aquesta quantitat, sobre la base imposable del període dels 3, 9 i 11 mesos de l’exercici.
<<  1 [23 4 5 6  >>