Articles etiquetats amb: contractes de treball

13 Febrer 2018

Bases de cotització 2018. SMI.

Posted in Laborals

1. Bases de cotització de la Seguretat Social.

Règim General de la Seguretat Social.

Base màxima i mínima de cotització:

1. El topall màxim de la base de cotització al Règim General serà, a partir d'1 de gener de 2018, de 3.751,20 euros mensuals.

2. El topall mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.

Durant l'any 2018, la cotització al Règim General per contingències estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

14 Juny 2017

Deixa de ser obligatori el registre diari de la jornada dels treballadors a temps complet

Posted in Laborals

El registre de jornada segueix sent obligatori en alguns casos.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d'admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

13 Gener 2016

Certificat de penals per qui treballi amb nens.

Posted in Laborals, Advocats

Cap persona condemnada per delictes sexuals podrà treballar amb menors.

Tota persona que treballi o pretén treballar amb menors haurà d'aportar a l'empresa una “Certificació Negativa del Registre Central de delinqüents sexuals” que acrediti que no ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat sexual.

17 Desembre 2015

Inspecció i control en els contractes de formació

Posted in Laborals

El SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) està intensificant les seves actuacions de seguiment sobre els contractes de formació per verificar la correcta aplicació de les bonificacions.

Les empreses estan rebent visites de inspectors de treball en què se sol·licita la documentació relativa a la formalització del contracte, els justificants del pagament de la formació i a l’acompanyament i seguiment del tutor laboral del treballador. També en els treballadors 

14 Desembre 2015

El registre d'hores en els contractes a temps parcial.

Posted in Laborals

En els contractes a temps parcial és obligatori portar un registre d'hores diàries i lliurar-les al treballador mensualment però, per dur a terme aquest registre és necessari que el treballador firmi tots els dies la seva hora d'entrada i de sortida. No és suficient amb que firmi una fulla mensual on s'especifiquin les hores diàries realitzades.

[12 3 4 5  >>