Articles etiquetats amb: contractes de treball

14 Juny 2017

Deixa de ser obligatori el registre diari de la jornada dels treballadors a temps complet

Posted in Laborals

El registre de jornada segueix sent obligatori en alguns casos.

La polèmica sobre si les empreses estan o no obligades a registrar diàriament la jornada dels seus treballadors podria haver arribat a la seva fi. La conclusió és que no estan obligades al registre diari de jornada quan es tracta de treballadors a temps complet. Així ho acaba d'admetre la Inspecció de Treball, després de dues sentències del Tribunal Suprem en aquest sentit.

13 Gener 2016

Certificat de penals per qui treballi amb nens.

Posted in Laborals, Advocats

Cap persona condemnada per delictes sexuals podrà treballar amb menors.

Tota persona que treballi o pretén treballar amb menors haurà d'aportar a l'empresa una “Certificació Negativa del Registre Central de delinqüents sexuals” que acrediti que no ha estat condemnat per cap delicte contra la llibertat sexual.

17 Desembre 2015

Inspecció i control en els contractes de formació

Posted in Laborals

El SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) està intensificant les seves actuacions de seguiment sobre els contractes de formació per verificar la correcta aplicació de les bonificacions.

Les empreses estan rebent visites de inspectors de treball en què se sol·licita la documentació relativa a la formalització del contracte, els justificants del pagament de la formació i a l’acompanyament i seguiment del tutor laboral del treballador. També en els treballadors 

14 Desembre 2015

El registre d'hores en els contractes a temps parcial.

Posted in Laborals

En els contractes a temps parcial és obligatori portar un registre d'hores diàries i lliurar-les al treballador mensualment però, per dur a terme aquest registre és necessari que el treballador firmi tots els dies la seva hora d'entrada i de sortida. No és suficient amb que firmi una fulla mensual on s'especifiquin les hores diàries realitzades.

14 Desembre 2015

Nova regulació de les altes i les baixes mèdiques

Posted in Laborals

L'1 de desembre va entrar en vigor l'Ordre ESS/1187/2015 de 15 de juny, pel qual es desenvolupa el Reial Decret 625/2014 pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els 365 primers dies de la seva durada.

Una de les principals novetats d'aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix comunicat de baixa la durada estimada del procés. Els facultatius podran usar com a referència les taules de durada òptima de la baixa de diferents patologies que s'han anat elaborant amb les estadístiques i els estudis dels últims anys. 

[12 3 4 5  >>