Articles etiquetats amb: societat limitada

07 Febrer 2017

Dret de separació d’un soci en cas de falta de distribució de dividends

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

L’art 348 bis de la Llei de Societats de Capital estableix que a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, almenys, un terç dels beneficis propis de l'explotació de l'objecte social obtinguts durant l'exercici anterior, que siguin legalment repartibles.

18 Juliol 2016

La presentació de l’Impost de Societats

Posted in Fiscal-Comptable

A diferència del que succeeix en altres figures tributàries, la declaració de l'Impost de Societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada subjecte passiu té el seu propi termini, en funció de la data en què conclogui el seu període impositiu. La presentació de la declaració haurà d'efectuar-se dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per tant, com a regla general, quan es tracti de subjectes passius l'exercici econòmic dels quals coincideixi amb l'any natural, el termini màxim de presentació de declaracions queda fixat el 25 de juliol. No obstant la presentació telemática amb domiciliació bancaria s’ha de fer abans del 20 de juliol.

 

25 Novembre 2014

Els deures i prohibicions de l’administrador d’una societat.

Posted in Advocats

La Llei de Societats de Capital regula en el seu capítol III els principis que han de regir l'actuació dels administradors. Tot administrador ha de desenvolupar el seu càrrec amb diligència i amb lleialtat en defensa de l'interès de la societat. Aquests dos principis, que es pressuposen en la seva actuació, es concreten en una sèrie de "prohibicions" que desenvolupa la Llei. 

09 Octubre 2013

El pagament fraccionat de l' Impost de Societats.

Posted in Fiscal-Comptable

Modalitats de pagament fraccionat de l’Impost de Societats.

Els subjectes passius de l'Impost sobre Societats tenen l'obligació d'efectuar un pagament fraccionat, això és un pagament a compte de la liquidació de l'Impost sobre Societats en els mesos d'abril, octubre i desembre. El pagament fraccionat s'ha de fer durant els primers vint dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre .

El subjecte passiu pot optar entre dues modalitats de pagament fraccionat previstes, una en l'article 45.2 del Texte Refós de la Llei de l'Impost de Societats (TRLIS) i la segona en al 45.3 amb la següent excepció :

 

02 Juliol 2012

Des d’avui fins el 25 de juliol; termini per presentar la declaració de l’Impost de Societats.

Posted in Fiscal-Comptable

A diferència del que passa en altres figures tributàries, la declaració de l’Impost de Societats no té un termini de presentació únic per a tots els contribuents, sinó que cada subjecte passiu té el seu propi termini, en funció de la data en què conclogui el seu període impositiu . El període impositiu, al qual …

[12 3  >>