Articles etiquetats amb: successions

27 Febrer 2015

El veritable impost de successions; la plusvàlua municipal.

Posted in Advocats

La plusvàlua municipal és un mal de cap en moltes herències.

Ara fa un any, l’1 de febrer de 2014, va entrar en vigor l’última reforma de l’impost de successions a Catalunya. Els eixos bàsics d’aquesta reforma van ser la minoració de les reduccions i de les bonificacions i, per tant, un increment del cost de les herències.

Fins llavors, des de l’1 de gener de 2011, existia la bonificació del 99% de la quota de l’impost de successions entre cònjuges, pares i fills. Això suposava que l’impost de successions quedes reduït a la mínima expressió. Amb la reforma de 2014, es va variar la bonificació entre pares i fills, introduint una bonificació progressiva en funció del valor dels bens heretats. A més valor, menys bonificació. Així doncs, des de 2014 es va produir un increment en la tributació per aquest impost en el cas d’herències de pares a fills, més significatiu en herències amb valors elevats.

30 Setembre 2014

Què passa si no es fa testament?

Posted in Advocats

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual:

1er. Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests. 

03 Febrer 2014

Reforma 2014 de l’Impost sobre Successions.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Es disminueixen les reduccions i les bonificacions.

El parlament de Catalunya ha aprovat, mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener (DOGC 6551), una reforma de l’Impost de Successions. Els eixos bàsics de la reforma són la minoració de les reduccions i de les bonificacions que existien fins ara.

Aquestes noves reduccions i bonificacions s’aplicarà als fets imposables meritats a partir de l’1 de febrer de 2014.

10 Juny 2013

La Generalitat modificarà l’Impost de successions i donacions en els propers dies.

Posted in Fiscal-Comptable, Advocats

Seria convenient fer un estudi sobre la situació del patrimoni familiar per conèixer o preveure situacions futures. Podria ser més interessant fer una donació amb l’actual Llei que fer-ho a través de Successions (per causa de mort) amb la Llei modificada.

16 Maig 2013

Impost de Successions i Donacions. Herències.

Posted in Advocats

L’Impost de Succesions a Catalunya; Base imposable, tipus, reduccions i bonificacions.

L'impost sobre successions i donacions és un tribut directe de caràcter personal que grava l'increment de patrimoni de les persones físiques derivat de la recepció d'una herència, de l'acceptació d'una donació o de la percepció d'una quantitat provinent d'una assegurança de vida.

[12  >>